Cele i działania stowarzyszenia


Jesteśmy nowym stowarzyszeniem, które stawia dopiero pierwsze kroki na drodze swojej działalności, ale od samego początku mamy doskonale sprecyzowane cele. Jesteśmy nie tylko miłośnikami struktur militarnych, czy szerzej przeszłości, ale przede wszystkim jesteśmy przedstawicielami świadomego społeczeństwa, które zdaje sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie ma badanie dziejów człowieka i tego, co po sobie pozostawił. Dlatego jednym z naszych głównych celów jest przeprowadzenie badań interdyscyplinarnych (m.in. badania archeologiczne, LIDAR, analizy za pomocą georadaru) na terenie Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej Babice. Pozwolą nam one na szeroko zakrojoną weryfikację stanu wiedzy, jakim dysponujemy obecnie. Kolejnym celem, do którego dąży nasze stowarzyszenie jest wpisanie całego zespołu zabytkowego Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej Babice do ewidencji zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dlaczego? Aby móc przeprowadzić efektywne badania oraz promować wiedzę na temat Radiostacji, trzeba wcześniej zapewnić jej odpowiednią ochronę i opiekę. Dzięki wpisowi kompleks otoczony będzie nie tylko ochroną społeczną (jakże istotną i niezbędną), ale także prawną, która pozwoli na wyciąganie konsekwencji wobec nieodpowiedzialnych aktów wandalizmu. W naszych szeregach znajdują się przedstawiciele trzech pokoleń, archeolodzy, rekonstruktorzy, pasjonaci historii, harcerze. Dlatego też jesteśmy nastawieni na owocną współpracę z grupami rekonstruktorskimi, które wezmą udział przy realizacji corocznej rekonstrukcji walk na terenie Radiostacji, środowiskami harcerskimi i szkołami na terenie dzielnicy Warszawy – Bemowa oraz gminy Stare Babice. Ważnym dla nas celem jest edukacja i promowanie świadomości wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie historii i archeologii terenu kompleksu Radiostacji. Co z tego wynika? Jesteśmy w trakcie przygotowywania cyklu zajęć edukacyjnych dla szkół. Planujemy również nawiązanie współpracy z Gminą Stare Babice oraz Bemowo, której celem będzie m.in. stworzenie ścieżek edukacyjno-turystycznych na obszarze kompleksu Radiostacji, czy wspólna organizacja obchodów rocznicowych związanych z funkcjonowaniem radiostacji i wybuchem II Wojny Światowej. Wszelkie działania naszego stowarzyszenia mają na celu przede wszystkim doprowadzenie do utworzenie w Starych Babicach parku kulturowego „Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza” oraz lokalnego muzeum.

Szczegółowy katalog pozostałości po radiostacji jest już ukończony. Będzie on załącznikiem pisma skierowanego do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęcie z urzędu procedury wpisu tychże reliktów do rejestru zabytków.